Obecné podmínky pro užívání webových stránek

(dále jen „Podmínky“)
 1. Úvodní ustanovení

  1. Tyto podmínky upravují přístup k obsahu a službám na internetových stránkách umístěných na adrese www.kouzloderby.cz (dále jen „Stránky“) provozovaných společností AC Sparta Praha fotbal, a.s., se sídlem Tř. Milady Horákové 1066/98, 170 00 Praha 7, IČ: 46356801 (dále jen „Provozovatel“).
  2. Tyto podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu užívat příslušné stránky. Před užíváním těchto stránek se seznamte s obsahem Podmínek.
 2. Autorská práva

  1. Materiály publikované na stránkách mají zpravidla charakter autorského díla a jako takové podléhají ochraně v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který Provozovatel umísťuje na stránky, včetně textu, designu stránek, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.
  2. Uživatelé stránek (dále jen „Uživatelé“) jsou oprávněni užívat autorská díla publikovaná na stránkách pouze pro svou vlastní potřebu. Zveřejňování nebo rozšiřování obsahu stránek, či jakékoli jeho části je zakázáno. Úprava a pozměňování obsahu stránek či jakékoli jeho části jsou rovněž zakázány. Uživatelé jsou oprávněni ukládat či kopírovat jednotlivé položky obsahu stránek pouze pro osobní účely a pouze za předpokladu, že takovéto ukládání resp. kopírování není u příslušné položky vyloučeno buď výslovným zákazem, nebo softwarovou ochranou.
  3. Užití autorských děl publikovaných na stránkách v hromadných sdělovacích prostředcích včetně užití pro zpravodajské účely je zakázáno s výjimkou případů, kdy dá Provozovatel k takovému užití souhlas.
  4. V případě, že Uživatel umístí na stránky obsah nebo pokud poskytne Provozovateli prostřednictvím stránek obrazový, zvukový, textový nebo audiovizuální materiál, uděluje tím Uživatel Provozovateli licenci k užití takového obsahu resp. materiálu, pokud tento materiál splňuje znaky autorského díla, nebo je jinak chráněn autorským zákonem, k jeho publikaci na stránkách a uděluje Provozovateli právo spojit tento materiál s jiným dílem či materiálem a upravit ho pro účely jeho publikace. Uživatel je povinen poskytnout Provozovateli resp. umístit na stránkách pouze takový obsah či materiál, ve vztahu ke kterému je oprávněn poskytnout Provozovateli práva uvedená v tomto odstavci. V případě porušení této povinnosti odpovídá Uživatel Provozovateli za škodu.
 3. Odkazy na jiné stránky

  1. Na stránkách jsou uvedeny odkazy na jiné stránky, nad nimiž nemá Provozovatel kontrolu. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejich zabezpečením vč. podmínek ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a politiku jiných stránek a jejich provozovatelů.
 4. Chování Uživatelů

  1. Při používání těchto stránek Uživatel není oprávněn zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek. Uživatel je rovněž povinen ctít autorská práva Provozovatele k těmto stránkám.
  2. Je zakázáno bez souhlasu Provozovatele zasahovat do technické podstaty Stránek.
 5. Kódy třetích stran

  1. Na stránkách jsou používány cookies. Podrobné informace o využití souborů cookies jsou popsány v samostatném dokumentu, který je zveřejněn na stránce www.kouzloderby.cz.
 6. Odpovědnost a právní příslušnost

  1. Případná rizika plynoucí Uživateli z používání stránek, jsou zcela na Uživateli a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které mohou uživatelům vzniknout v souvislosti s užíváním Stránek. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím těchto stránek.
  2. Uživatel nesmí užívat Stránky k žádným činnostem, které jsou nebo by mohly být v rozporu s právními předpisy České republiky, dobrými mravy, obecně uznávanými zásadami používání internetových stránek, jakož i těmito Podmínkami užívání či oprávněnými zájmy Provozovatele (dále jen „Nedovolené užívání“).
  3. Provozovatel může kdykoliv bez jakéhokoliv nároku ze strany uživatele ukončit či omezit přístup na Stránky v případě Nedovoleného užívání.
  4. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek, které se nepodaří vyřešit mimosoudní cestou, budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu se zákony České republiky.
  5. Ustanovení těchto podmínek, které se z jakéhokoliv důvodu stanou nevymahatelné, budou považována za oddělitelná od zbývajících ujednání a na jejich platnost a vymahatelnost nebudou mít vliv.
 7. Ostatní ustanovení

  1. Provozovatel je oprávněn měnit tyto podmínky. Informaci o takovéto změně bude publikovat na stránkách nejpozději 10 dnů před nabytím účinnosti změny. Užívání Stránek podléhá aktuálním podmínkám užívání v době použití.
  2. Provozovatel je oprávněn kdykoli přerušit či ukončit provoz stránek, jejich jednotlivých sekcí resp. částí, a poskytování služeb jejich prostřednictvím.
  3. Provozovatel provozuje stránky na základě vlastního rozhodnutí a v jím stanovené podobě a rozsahu funkčnosti. Provozovatel konstatuje, že navzdory péči, kterou věnuje stránkám a zabezpečení jejich provozu, nelze vyloučit jejich dočasnou, částečnou nebo úplnou, nefunkčnost. Takováto nefunkčnost bez ohledu na její rozsah a dobu trvání nezakládá nárok Uživatelů či třetích stran na náhradu škody či poskytnutí jakékoli slevy či náhradního plnění.

Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 10. 5. 2024

Máte ohledně filmu nějaké dotazy?

Napište nám na film@sparta.cz